administrative område niveau 3 i Vanuatu

Åben kort
Lokal tid:
23:47:27

Desværre, der er ingen steder i Vanuatu

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Port Vila Electrics

Tassiriki, Port Vila
point_of_interestLæs mere

All-day Care (Vanuatu)

Port Vila
point_of_interestLæs mere

Pacific Digital

P.O.Box 6216, Efate, Vanuatu, Port Vila
point_of_interestLæs mere

Lovitora Development & Associates

Port Vila
point_of_interestLæs mere

Restaurant

Vila Chaumières Resort and Restaurant

Route De Teouma, Port Vila
lodgingLæs mere

Vila Chaumieres Resort and Restaurant

Route de Teouma, Port Vila
restaurantLæs mere

Tøjbutik

Vanuatu Spirit-CUSTOM TEAMWARE & MERCHANDISE

VANUATU SPIRIT Shop 3, Brewery Bar Complex Kumul Highway, (opposite Grand Hotel) P.O. Box 3274 Port Vila, Port Vila
clothing_storeLæs mere

Blue Sky Store

Kumul Highway, Port Vila
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Vanuatu

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning